ค้นหาจาก ช่วงที่ได้รับเงิน
ปีงบประมาณ 2565
   งบบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง
รายการ จำนวนเงิน
 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 0.00
 โรคเรื้อรัง ค่าบริการควบคุม ป้องกันความรุนแรง โรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง 0.00
 หัวใจขาดเลือดฉียบพลัน (Ac Stemi) 0.00
 โครงการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน 0.00
: มีรายการย่อย,    : ไม่มีรายการย่อย

พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002