ค้นหาจาก ช่วงที่ได้รับเงิน
ปีงบประมาณ 2565
   งบบริการผู้ป่วย ไตวายเรื้อรัง
รายการ จำนวนเงิน
 งบบริการล้างไต 0.00
: มีรายการย่อย,    : ไม่มีรายการย่อย

พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002