ค้นหาจาก ช่วงที่ได้รับเงิน
ปีงบประมาณ 2565
   งบบริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
รายการ จำนวนเงิน
 การให้บริการผู้ติดเชื้อเอดส์และIntial payment 0.00
 การให้ยารักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา 0.00
 การให้ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา 0.00
: มีรายการย่อย,    : ไม่มีรายการย่อย

พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002