ค้นหาจาก ช่วงที่ได้รับเงิน
ปีงบประมาณ 2565
   งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
รายการ จำนวนเงิน
 บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 0.00
 งบบริการผู้ป่วยใน 0.00
 เงินเพิ่มบริการต้นทุนคงที่สูง 0.00
 งบการดูแลผู้ป่วยรายโรค 0.00
 PP (specificed Group) 0.00
: มีรายการย่อย,    : ไม่มีรายการย่อย

พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002