ค้นหาจาก จัดการข้อมูลงบลงทุน
ปีงบประมาณ
งบลงทุน UC
รายการ จำนวนเงิน
  งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 0.00
  งบบริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 0.00
  งบบริการผู้ป่วย ไตวายเรื้อรัง 0.00
  งบบริการ ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 0.00
 
 

พัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนครพนม โทร. 4002